Page header

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 

10VoorWerk 

 

Julianaplein 34B, 1781 HC Den Helder 

(06) 50295071 

jantine@10voorwerk.nl 

 

Het gebruik van persoonsgegevens door 10VoorWerk 

 

10VoorWerk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en WhatsApp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens 

 

10VoorWerk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens; 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; 
 • Financiële en fiscale gegevens; 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • Geslacht; 
 • Pasfoto; 
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden; 
 • CV; 
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid; 
 • Ziekmeldingen; 
 • Gegevens in een plan van aanpak; 
 • Gespreksverslagen; 
 • Inhoud van communicatie; 
 • IP-adres. 

 

Doeleinden 

 

10VoorWerk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact; 
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • Beheer van het cliëntenbestand; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 
 • Het bieden van begeleiding op maat; 
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid; 
 • Het verzorgen van opleidingen; 
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers; 
 • Facturering; 
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 • Marketing; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het voeren van geschillen; 
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde offertes en informatie. 

 

Grondslagen 

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat 10VoorWerk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten; 
 • De bescherming van haar financiële belangen; 
 • De verbetering van haar diensten; 
 • De beveiliging en het beheer van haar systemen. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

 

Geautomatiseerde Besluitvorming 

 

10VoorWerk neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 10VoorWerk) tussen zit. 10VoorWerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Rapasso (clienten-administratie) Mailchimp (nieuwsbrieven). 

 

Verstrekking aan derden 

 

In het kader van haar dienstverlening kan 10VoorWerk persoonsgegevens uitwisselen. 10VoorWerk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer 10VoorWerk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. 10VoorWerk zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

 

Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden verwerkt en/of opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Microsoft, Dropbox, Google Analytics, Linkedin of Facebook (WhatsApp) in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

 

10VoorWerk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat 10VoorWerk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft 10VoorWerk passende beveiligingsmaatregelen genomen.   

 

Profilering 

 

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. 

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals mail, sms en WhatsApp, om u gepersonaliseerde offertes en informatie aan te kunnen bieden. 

 

Cookies 

 

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de website goed te laten functioneren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. 

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen “analytics” informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Uw rechten 

 

U heeft het recht om 10VoorWerk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Ook kunt u 10VoorWerk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

planning@10voorwerk.nl 

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door 10VoorWerk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen privacyverklaring 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-08-2020. 

10VoorWerk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.